Heian nidan
Embusen

heian nidan embusen
Dibujo kata

heian nidan kata
Otros ángulos

heian nidan otros
Nombre de las técnicas

1, 4 - Tate uke
2, 5 - Soto uke / Mawashi tetsui uchi
3, 6 - Yoko tsuki
7B - Yoko gueri keage
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 - Shuto uke
11 - Osae uke / Nukite
16, 19 - Uchi uke
17A, 20A - Mae gueri
18, 21 - Giaku tsuki
22 - Morote uke
23, 25 - Gedan barai
24A, 26A - Age shuto
24B, 26B - Age uke
Heian Nidan video

Listado completo de katas