Heian Sandan
Embusen
Dibujo kata
Otros ángulos
Nombre de las técnicas

1, 4 - Uchi uke
2, 3, 5, 6 - Gedan barai / Uchi uke
7 - Morote uke
8 - Osae uke / Nukite
10, 18 - Oi tsuki
11 - Ude uke
12A, 14A, 16A - Mikazuki gueri
12B, 14B, 16B - Empi uke
13, 15, 17 - Tate uraken uchi
18A - Tate shuto uke
19, 20 - Ushiro empi uchiHeian Sandan video
Listado completo de katas